Masz pytanie? Napisz! stowarzyszenie@zsem.edu.pl

Aktualności

30 czerwca 2021

Z A P R O S Z E N I E

na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia Sądecki Elektryk

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Sądecki Elektryk serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r. o godzinie 14:30

 

Miejsce: Świetlica szkolna ZSEM w Nowym Sączu, Limanowskiego 4Godz.: 14.30 (I termin), 14.45 (II termin) 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – przywitanie zgromadzonych.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza, komisji skrutacyjnej.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2020:
 4. przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,
 5. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego,
 6. dyskusja i podjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020r.
 8. przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 9. dyskusja i podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 11. Wybór nowych władz Stowarzyszenia – Zarządu i Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwał.
 12. Przerwa w celu odbycia się posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej w celu ich ukonstytuowania się.
 13. Sprawy bieżące, wolne wnioski, dyskusja.
 14. Zakończenie obrad.

 

W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym, zgodnie                   z § 20 ust. 5 statutu Stowarzyszenia Sądecki Elektryk, dopuszcza się zwołanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego w drugim terminie, w ten sam dzień, 15 minut po zakończeniu pierwszego terminu. W drugim terminie Walne Zebranie podejmuje uchwały niezależnie od liczby członków na nim reprezentowanych.

 
1.03.2021
Dzisiaj rzutem na taśmę swoją pracę promującą stowarzyszenie przesłał Nikodem Kusiak z klasy II p5 programistycznej:
 
26.02.2021
Dzisiaj do stowarzyszenia dotarły dwa opracowania, w których prezentowana jest działalność naszego stowarzyszenia:
1. Bartosz Karpiel z klasy II i informatycznej opracował stronę:
 
2. Kacper Filip z klasy II p5 programistycznej opracował stronę:
 
 
24.02.2021 
No i kolej na praca ucznia promująca działalność stowarzyszenia.
Stronę opracował Rafał Kiełbasa z klasy III j informatycznej:
 
22.02.2021
Dzisiaj otrzymaliśmy kolejne prace uczniów promujące działalność stowarzyszenia:
1. Jakub Pietruch, Norbert Żal oraz Mateusz Bernacki z klasy I p programistycznej opracowali stronę:
2. Michał Szymbara, Paweł Przetacznik i Michał Witek z klasy III j opracowali stronę:
12.02.2021
Koniec każdego roku to dla stowarzyszenia czas rozliczeń projektów, ale również przygotowywanie planów na kolejny rok. Pandemia pokrzyżowała te plany, zmusiła do rezygnacji, lub przesunięcia w czasie tych projektów, w których uczestniczy młodzież (reżim sanitarny). To również czas na pozyskiwanie środków finansowych, aby móc realizować kolejne edycje projektów i wymyślać nowe, z pożytkiem dla uczniów i szkoły. Z końcem  grudnia 2020, tematem tym spróbowaliśmy zainteresować też młodzież Elektryka. W tak fantastycznej szkole, na odzew nie trzeba było długo czekać, zaczęły zgłaszać się kolejne grupy oraz indywidualni uczniowie chcący promować działalność stowarzyszenia, czy poprzez tworzone specjalnie strony czy nakręcane filmy. 
Mamy już pierwszy efekt tych działań. Antek Kois uczeń klasy IIp (programista) wykonał stronę promującą Stowarzyszenie Sądecki Elektryk.
 
11. 02.2011

1% dla Stowarzyszenia Sądecki Elektryk 

Uprzejmie przypominamy, że Stowarzyszenie Sądecki Elektryk zawarło umowę o współpracy z Pallotyńską Fundacją Misyjną Salvatt.pl

Zgodnie z § 1 umowy:

 1. Fundacja Salvatti.pl oświadcza, iż w okresie do 30 kwietnia każdego roku następującego po dacie podpisania niniejszego porozumienia będzie pozyskiwała dla Sądeckiego Elektryka środki finansowe pochodzące z odpisów 1% dokonywanych przez podatników w deklaracjach podatkowych za dany rok poprzedzający bezpośrednio każdy rok, o którym mowa wyżej w ust. 1.
 2. W wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 Fundacja Salvatti.pl umożliwi wpisywanie we właściwym formularzu PIT, w rubryce cel szczegółowy informacji: Sądecki Elektryk.
 3. Fundacja Salvatti.pl wyraża zgodę na używanie przez Sądecki Elektryk jego pełnej nazwy oraz numeru KRS w działaniach promocyjnych związanych pozyskiwaniem środków, w zakresie objętym niniejszą umową.

Uwzględniając powyższe, Zarząd Stowarzyszenia Sądecki Elektryk zwraca się z prośbą do wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia, by przy wypełnianiu deklaracji podatkowej wnioskować o przekazanie 1% podatku na rzecz  Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl  KRS 0000309499 ze wskazaniem w rubryce cel szczegółowy informacji: Sądecki Elektryk

Celem łatwiejszego wypełnienia deklaracji podatkowej można skorzystać z aplikacji e-pity dostępnej na stronie Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl pod adresem: https://salvatti.pl/

 
10.02.2021
Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii. Plany i zamierzenia odnośnie realizacji projektów legły w gruzach:
 – zrezygnowaliśmy z dotacji  z UMWM na realizację III etapu projektu „Pszczoły za gościły w Elektryku”
– zwróciliśmy przyznaną przez Miasto Nowy Sącz dotację na realizację projektu „To nie sztuka być turystą, lecz Turystą być to sztuka IIedycja”
– zwróciliśmy przyznaną przez Miasto Nowy Sącz dotację na realizację projektu „Nie bo nie mam czasu – V edycja”
– zwróciliśmy przyznaną przez Miasto Nowy Sącz dotację na realizację projektu  „Coding Night w Elektryku II edycja”
 
Jedynym projektem częściowo dofinansowanym ze środków Miasta Nowego Sącza był projekt „W Elektryku uczymy zasad właściwego kompostowania” w ramach którego obok pasieki stanął kompostownik z poletkiem doświadczalnym oraz stołami do robienia doświadczeń. Dodatkowo już ze środków własnych wokół pasieki posadzone zostały krzewy miododajne i mały ogród dla owadów wraz poletkiem krokusowym.  Te nasadzenia i kompostownik to I etap realizacji ogrodów miododajnych, których projekt stowarzyszenie zleciło architektowi krajobrazu. Ogrody wraz z terenami rekreacyjnymi dla młodzieży zajmą terem położony między budynkiem szkoły a salą gimnastyczną o powierzchni ok. 10 arów.
 
4.06.2020
Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Sądecki Elektryk zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2020 w świetlicy szkolnej ZSEM o godzinie 11:30 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na które zapraszamy członków i sympatyków Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum ustala się drugi termin o godzinie 11:45 w dniu 19 czerwca 2020.

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Stowarzyszenia Sądecki Elektryk

w dniu 19 czerwca 2020 r.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej – podjęcie uchwały.
 4. Przyjęcie porządku obrad – podjecie uchwały.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2019 r.:

          A) przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego – Prezes Zarządu,

         B) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania Zarządu,

        C) dyskusja,

        D) podjęcie uchwały.

    6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 r.:

        A) przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

       B) dyskusja,

       C) podjęcie uchwały.

     7. Przedstawienie planu działań Stowarzyszenia na 2020 r.

     8. Wolne wnioski.

     9. Zakończenie Walnego Zebrania.


4.05.2020

Osobowość Elektryka 2020

Osobowość Elektryka, to tytuł nadawany od 2014 roku jednemu z absolwentów sądeckiego Elektryka przez Stowarzyszenie Sądecki Elektryk . Wyboru dokonuje kapituła spośród, nominowanych przez wychowawców klas maturalnych, kandydatów do tytułu. W skład kapituły wchodzą przedstawiciele Dyrekcji, Rady Rodziców, Samorządu Szkolnego, pedagog szkolny oraz przedstawiciel stowarzyszenia. Przy wyborze kapituła kieruje się następującymi kryteriami:
• Wyniki w nauce
• Frekwencja i ocena z zachowania
• Zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły, w tym wspieranie finansowe Rady Rodziców.
• Zaangażowanie w pracę na rzecz środowiska lokalnego
• Szczególne sukcesy i osiągnięcia
• Kultura osobista
• Udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie

W poniedziałek 4 maja br tytuł ten oraz statuetkę otrzymał uczeń klasy 4 i Piotr Sokołowski. 
Piotrowi serdecznie gratulujemy!

 

 
26.02.2020
Sądecki Elektryk ma szczęście do wybitnych programistów.
Najpierw Dawid Szulc z klasy IV informatycznej przez kolejne miesiące prowadził zajęcia dla adeptów programowania, a teraz zgłaszają się kolejni chętni, by uczyć młodszych kolegów trudnej sztuki programowania. Piotr Piwowar i Paweł Śmiałek są uczniami klasy IV teleinformatycznej, laureatami wielu olimpiad. Oni nie muszą martwić się o egzaminy zawodowe, maturę czy indeks na najlepsze uczelnie techniczne, więc na koniec, aby zostawić w szkole jak najlepsze  wspomnienia postanowili stać się wolontariuszami. Piotr i Paweł są skłonni pomagać nie tylko z programowania, ale również z matematyki i przedmiotów zawodowych w zakresie  technik teleinformatyk. Zachęcamy szczególnie młodzież klas pierwszych i drugich i to nie koniecznie informatyków do skorzystania z tej możliwości. Przypominamy, że już w październiku odbędzie się II Maraton Programistyczny, gdzie można zabłysnąć ze swoimi umiejętnościami. Na marginesie dodam, że Piotr i Paweł startując razem w zespole w I Maratonie zajęli pierwsze miejsce. Podaję kontakt do obu kolegów:
Piotr – piotrek.piwowar2001@gmail.com
Paweł – p2vvel@gmail.com
Proszę nie zwlekać z nawiązaniem kontaktu.
 
10.02.2020

1% dla Stowarzyszenia Sądecki Elektryk 

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Sądecki Elektryk zawarło umowę o współpracy z Pallotyńską Fundacją Misyjną Salvatt.pl

Zgodnie z § 1 umowy:

 1. Fundacja Salvatti.pl oświadcza, iż w okresie do 30 kwietnia każdego roku następującego po dacie podpisania niniejszego porozumienia będzie pozyskiwała dla Sądeckiego Elektryka środki finansowe pochodzące z odpisów 1% dokonywanych przez podatników w deklaracjach podatkowych za dany rok poprzedzający bezpośrednio każdy rok, o którym mowa wyżej w ust. 1.
 2. W wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 Fundacja Salvatti.pl umożliwi wpisywanie we właściwym formularzu PIT, w rubryce cel szczegółowy informacji: Sądecki Elektryk.
 3. Fundacja Salvatti.pl wyraża zgodę na używanie przez Sądecki Elektryk jego pełnej nazwy oraz numeru KRS w działaniach promocyjnych związanych pozyskiwaniem środków, w zakresie objętym niniejszą umową.

Uwzględniając powyższe, Zarząd Stowarzyszenia Sądecki Elektryk zwraca się z prośbą do wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia, by przy wypełnianiu deklaracji podatkowej wnioskować o przekazanie 1% podatku na rzecz  Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl  KRS 0000309499 ze wskazaniem w rubryce cel szczegółowy informacji: Sądecki Elektryk

Celem łatwiejszego wypełnienia deklaracji podatkowej można skorzystać z aplikacji e-pity dostępnej na stronie Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl pod adresem: https://salvatti.pl/

 
02.01.2020
Szanowni Państwo,
Drodzy Rodzice
 
Ponad trzy tygodnie temu, pozwoliłem sobie przedstawić działalność stowarzyszenia oraz zwrócić się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe naszej działalności. Cieszę się, że na nasz apel pojawiły się pierwsze reakcje w postaci darowizn na działalność statutową stowarzyszenia. Na dzień dzisiejszy na nasze  konto   wpłynęły trzy darowizny w kwotach: 30 zł, 300 zł oraz 100 zł za które bardzo serdecznie dziękujemy darczyńcom. Pozostając z nadzieją na kolejne datki życzę wszystkim Państwu szczęśliwego Nowego Roku.

Z wyrazami szacunku

Marek Ryglewicz

Prezes Zarządu

 
 
11.12.2019
Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice

Proszę pozwolić, na krótką prezentację Stowarzyszenia Sądecki Elektryk, działającego od ponad sześciu lat na rzecz uczniów oraz Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu.

Nasze stowarzyszenie, to prężna i aktywna organizacja, o czym świadczy nagroda Kryształów Soli w kategorii edukacja oraz tytuł Laureata Grand Prix Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego Kryształy Soli w roku 2017. Założone przez nauczycieli Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu przyjęło za główny cel wspieranie szkoły, ale również szersze działania na rzecz ekologii i promocji Sądecczyzny. Jednak naszym głównym priorytetem jest działanie na rzecz młodzieży sądeckiego Elektryka, tak aby dać jej możliwość rozwijania swoich pasji, zainteresowań oraz zdobywania umiejętności i wiedzy wykraczającej poza programy nauczania. Sztandarowym projektem w tym zakresie jest Piknik Naukowy w Elektryku, którego VIII edycję mieliśmy w lutym br., a obecnie trwają przygotowania do IX edycji. Zasadniczymi  kosztami w projekcie są nagrody za najlepsze prace, na które przeznaczamy każdorazowo po kilka tysięcy zł. Kolejnym ściśle związanym z rozwijaniem pasji uczniowskich jest program stypendialny „Młode Talenty”, w ramach którego uczeń Elektryka, spełniający regulaminowe kryteria, może otrzymać jednorazowe stypendium na zakup części i elementów niezbędnych do wykonania pomysłu technicznego, który zaprezentuje podczas pikniku. Stypendia w maksymalnej wysokości 500 zł, przyznajemy rokrocznie w dwóch turach (styczeń i wrzesień), przeznaczając na nie rokrocznie 10 tys. zł. Z innych projektów w ramach tego priorytetu realizujemy w partnerstwie z PWSZ „Naukę programowania w praktyce” oraz Nowy Sącz smart city, którego aktywnymi uczestnikami są spółki komunalne oraz inne zainteresowane firmy. W drugiej połowie października br. po raz pierwszy zaprosiliśmy młodzież do udziału w 20- godzinnym maratonie programistycznym, zainteresowanie którym przerosło nasze najśmielsze oczekiwania, a ocena profesjonalnych programistów, którzy zasiadali w komisji konkursowej jednoznacznie wskazywała na bardzo wysoki poziom wykonanych przez uczniów prac programistycznych. Więcej informacji na temat działalności stowarzyszenia znajdziecie Państwo na stronie http://stowarzyszenie.zsem.edu.pl/ oraz na naszym profilu na FB https://www.facebook.com/SadeckiElektryk/ .

Realizacja wszystkich działań wymaga oczywiście środków finansowych. Część pozyskujemy składając oferty w ramach konkursów ogłaszanych przez Miasto Nowy Sącz, Starostwo Powiatowe czy Województwo Małopolskie. Tu oczywiście wymagany jest wkład własny. W tym roku na wkłady własne do projektów, stowarzyszenie przeznaczyło blisko 20 tys. złotych. Ale są projekty, w tym program stypendialny „Młode Talenty”, które realizujemy ze środków własnych. Środki jakimi dysponuje stowarzyszenie pochodzą w minimalnym stopniu ze składek, a w większości z darowizn od firm sądeckich. Sporadycznie otrzymujemy również darowizny od osób prywatnych. W tym roku praktycznie wyczerpaliśmy zgromadzone przez poprzednie lata rezerwy i jest poważne zagrożenie, że z uwagi na brak środków finansowych nie będziemy w stanie składać ofert w konkursach na rok 2020.

Prezentując naszą działalność, zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie finansowe w postaci dowolnej darowizny z przeznaczeniem  na cele statutowe Stowarzyszenia Sądecki Elektryk.

Z wyrazami szacunku

 

Marek Ryglewicz

Prezes Zarządu

 
 
 
21.09.2019
No i mamy już koniec 3 tygodnia nowego roku szkolnego.  Zaczęliśmy bardzo intensywnie, bo aż z sześcioma projektami, które rozpoczęły się prawie równocześnie. Z kontynuowanych mamy jedynie projekt  koordynowany przez Ewę Bereś „Nie sztuka być turystą. Turystą sztuka być” Jeżeli chodzi o ten projekt to właśnie lada dzień odbędzie się w jego ramach Rajd Elektryk i mamy nadzieję, że pogoda dopisze turystom.
A realizacja pozostałych projektów wygląda następująco:
1. Nauka programowania w praktyce III edycja; do 14 września zakończyliśmy nabór chętnych do dwóch grup i obecnie w Instytucie Technicznym PWSZ odbywają się zajęcia osobno w grupie Jawa Android oraz C#. Studenci, wśród nich dwóch to absolwenci Elektryka, starają się maksymalnie dużo przekazać wiedzy praktycznej, która pomoże w samodzielnym pisaniu programów. 15 godzin zajęć musi skończyć się do 30 września. Później jest dłuższa przerwa aż do 10 grudnia, kiedy to spotkamy się w Instytucie Technicznym by komisja konkursowa oceniła przygotowane przez młodych programistów prace.
Projekt jest współfinansowany przez Województwo Małopolskie.
 
2. XII Memoriał Jana Borka odbędzie się 19 października; na początku września do wszystkich szkół sądeckich oraz starostw powiatowych w całym województwie wysłaliśmy plakat oraz regulaminy turnieju dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Informacja o turnieju ukazała się również na naszych stronach oraz na stronie Małopolskiego Związku Szachowego.
Projekt jest współfinansowany przez Województwo Małopolskie.
 
3. Debaty Naukowe w Elektryku II edycja; na stronie stowarzyszenia ukazał się regulamin oraz tematy/tezy przygotowane przez ekspertów w trzech obszarach tematycznych. Na razie młodzież zasięga informacji u ekspertów, ale jeszcze we wrześniu odbędzie się I debata klasowa.
Projekt jest współfinansowany przez Województwo Małopolskie.
 
4.  Coding Night w Elektryku, to może być hit roku, ale o tym przekonamy się dopiero 25-26 października, kiedy to odbędzie się maraton programistyczny dla młodych programistów ze szkół średnich Nowego Sącza. W projekcie pokładamy ogromne nadzieję, że uda się nam odkryć talenty programistyczne. W projekt zaangażowały się dwie duże firmy programistyczne GOTOMA oraz IBCS Poland. Materiały informacyjne trafiły do wszystkich szkół i obecnie czekamy na pierwsze zgłoszenia zespołów.
Projekt jest współfinansowany przez Miasto Nowy Sącz
 
5. Spotkania z kulturą w Elektryku to projekt, do udziału w którym zachęcamy młodzież ze wszystkich szkół sądeckich. W najbliższy poniedziałek odbędą się w bibliotece publicznej warsztaty poetyckie, w październiku teatralne, a w listopadzie podczas podsumowania zostanie również rozstrzygnięty konkurs na najlepsze prace w obu kategoriach.
Projekt jest współfinansowany przez Miasto Nowy Sącz
 
6. Projekt Pszczoły zagościły w Elektryku doczekał się II edycji, tym razem dofinansowanej prze Miasto Nowy Sącz. Tym razem przewidujemy warsztaty, konkursy oraz wyjazd studyjny do Sądeckiego Bartnika w Stróżach. A do udziału w nim zapraszamy młodzież Elektryka oraz seniorów działających w Centrum Sądeckiego Seniora.
 
Ostatnio młodzież coraz częściej pyta o kolejnych piknik, który oczywiście na pewno się odbędzie, ale z uwagi że finansowany jest z własnych środków stowarzyszenia, więc nie mamy obligatoryjnie narzuconych terminów.
Uwaga: Więcej informacji na temat wszystkich projektów można znaleźć w w dziale projekty.
 
 
30.05.2019
Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Sądecki Elektryk zawiadamia, że w dniu 14 czerwca 2019 w świetlicy szkolnej ZSEM o godzinie 11:30 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na które zapraszamy członków i sympatyków Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum ustala się drugi termin o godzinie 11:45 w dniu 14 czerwca 2019.

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Stowarzyszenia Sądecki Elektryk

w dniu 14 czerwca 2019 r.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej – podjęcie uchwały.
 4. Przyjęcie porządku obrad – podjecie uchwały.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 r.:

          A) przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego – Prezes Zarządu,

         B) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania Zarządu,

        C) dyskusja,

        D) podjęcie uchwały.

    6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 r.:

        A) przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

       B) dyskusja,

       C) podjęcie uchwały.

     7. Przedstawienie planu działań Stowarzyszenia na 2019 r.

     8. Wolne wnioski.

     9. Zakończenie Walnego Zebrania.

 

13.05.2019

Ogłoszenie nt. pierwszych zajęć warsztatowych i prelekcji w ramach projektu „Pszczoły zagościły w Elektryku”

W dniu 17.05.br (piątek) w godzinach 9:30 – 11:15 w świetlicy szkolnej odbędzie się prelekcja połączona z warsztatami dla uczestników projektu. Prelekcje oraz warsztaty poprowadzi Pan Adam Szołdra, przedstawiciel Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu.


„Firma FAKRO, patron automatyków ZSEM, zaprasza na DNI Otwarte”
 

Nota informacyjna:

Już w sobotę 11 maja br. FAKRO otworzy przed Tobą drzwi do świata nowych możliwości. Przyjdź na Dzień Otwarty i zobacz, co może zaoferować Ci firma FAKRO!
Dzień Otwarty to idealna okazja, aby dowiedzieć się więcej na temat ścieżek kariery w FAKRO oraz poznać osoby tam pracujące i zobaczyć czym się zajmują. Podczas spotkania Janusz Komurkiewicz, Członek Zarządu ds. Marketingu, opowie o tym, „Jak budować markę firmy” i podzieli się praktycznymi informacjami, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Swoją pigułkę sukcesu zaprezentuje też specjalnie na tę okazję zaproszony prelegent, na co dzień realizujący projekty z obszaru Employer Brandingu oraz HR. Zaplanowaliśmy także inne warsztaty tematyczne i doradztwo HR!
Bądź na bieżąco i śledź kolejne informacje na stronie internetowej (www.fakro.pl/kariera) i w mediach społecznościowych.
Już wkrótce zamieszczony zostanie szczegółowy program wydarzenia, regulamin eventu oraz formularz rejestracyjny. Start rejestracji uczestników zaplanowany jest na 8 kwietnia, godz. 09.00. Zapisz w kalendarzu tę datę, aby nie zapomnieć wysłać swojego zgłoszenia. Liczba miejsc ograniczona!


22.03.2019

Stowarzyszenie Sądecki Elektryk rozpoczyna innowacyjny projekt edukacyjny Pszczoły zagościły w Elektryku.

Więcej informacji w zakładce projekty:  http://stowarzyszenie.zsem.edu.pl/?page_id=1418


02.03.2019

Stowarzyszenie Sądecki Elektryk rozpoczyna nabór do projektu Nowy Sącz – smart city III edycja.

Więcej informacji w zakładce projekty: http://stowarzyszenie.zsem.edu.pl/?page_id=1409


29.12.2018

Rozpoczynamy nabór wniosków do programu stypendialnego Młode Talenty. Więcej informacji w zakładce Projekty.


17.12.2018

Ze względów organizacyjnych stowarzyszenie w porozumieniu z dyrektorem ZSEM postanawia przesunąć termin VIII Pikniku Naukowego w Elektryk na dzień 14 luty 2019. Wówczas odbędzie się również podsumowanie konkursu  „interface multimedia unit”, organizowanego wspólnie z firmą Aptiv. Będziemy mieli więc podwójne święto Dzień Zakochanych i Pasjonatów. Chętnym do zaprezentowania swoich pomysłów i projektów dajemy więc szanse na dalsze udoskonalanie lub podjęcie pracy na kolejnymi.


29.10.2018

Stowarzyszenie Sądecki Elektryk oraz firma Aptiv zapraszają młodzież do udziału w konkursie  „interface multimedia unit”.

Przedmiotem konkursu jest aplikacja webowa mająca na celu sterowanie systemem multimedialnym samochodu. Aplikacja powinna działać na urządzeniu car entertainment dostarczonym przez firmę Aptiv. Organizatorzy zapewniają uczestnikom dostęp do dokumentacji i plików przykładowych działających na urządzeniu w oparciu o które uczestnicy stworzą swoje aplikacje.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone wysokimi nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi. Serdecznie zapraszamy do udziału. Podsumowanie konkursu odbędzie się podczas VIII Pikniku Naukowego w Elektryku w dniu 18 grudnia 2018.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w zakładce projekty.

1.10.2018

VIII Piknik Naukowy w Elektryku

W połowie grudnia odbędzie się kolejna edycja (już 8) Pikniku Naukowego w Elektryku! Więcej informacji znajdziecie tutaj.
Zapraszamy do udziału!

28.09.2018

Wsparcie od firmy APTIV

Dzisiaj podczas Święta Szkoły w Elektryku gościliśmy przedstawicieli firmy APTIV. Oprócz spotkania z uczniami klas pierwszych, głównym  powodem ich wizyty było przekazanie Stowarzyszeniu Sądecki Elektryk 12 komputerów oraz zestawu testowego radia samochodowego. To już kolejny prezent od firmy, która wiosną stowarzyszeniu drukarkę 3d.

Współpraca stowarzyszenia z firmą DELPHI, a teraz APTIV, trwa od pięciu lat. W tym czasie dwukrotnie młodzież z Elektryka gościła w siedzibie firmy w Krakowie, a przedstawiciele firmy odwiedzają nas podczas Pikników Naukowych w Elektryku, przekazując wspaniałe nagrody dla uczestników pikniku. Serdecznie dziękujemy za ogromną życzliwość.